REFERENCJE

Nadleśnictwo Kliniska

Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie potwierdza, że wykonawca BRACIA STRZELCZYK Witold Strzelczyk … zrealizował zgodnie z zamówieniem zadanie pt. „Budowa przeciwpożarowej wieży o konstrukcji żelbetowej w Nadleśnictwie Kliniska” …, przedmiot zamówienia obejmował m.in.:
– wybudowanie wieży przeciwpożarowej o konstrukcji żelbetowej ( w technologii ślizgowej) o wysokości całkowitej 48,5 m n.p.t.,
– montaż tarasu widokowego (konstrukcja stalowa zewnętrzna),
– montaż kabiny obserwacyjnej na szczycie wieży,
– montaż klatki schodowej (konstrukcja stalowa wewnętrzna),
– wykonanie elewacji zewnętrznej (malowanie) w technice alpinistycznej,
– wykonanie zagospodarowania terenu wokół obiektu (ogrodzenie 10m x 10m),
– wykonanie przyłącza energetycznego obiektu,
– wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych,
– wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej obiektu.

Zamówienie zostało wykonane należycie i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca wykazał się przy tym kompetentnym zespołem pracowników, którzy byli w stałym kontakcie z przedstawicielami Zamawiającego.
Poświadczenie wydano na prośbę Wykonawcy na potrzeby postępowań przetargowych prowadzonych w innych instytucjach.

RYSZARD SIARKIEWICZ-HOSZOWSKI
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA KLINISKA

Straż Graniczna w Białymstoku

Informujemy, że firma “Bracia Strzelczyk”… w ramach umowy… zawartej na “Budowę wieży obserwacyjnej w miejscowości Bobrowniki wraz z wyposażeniem” wykonała prace obejmujące:

– Budowa wieży obserwacyjnej o konstrukcji stalowej wysokości 50m n.p.t.
– Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół wieży (ogrodzenie i plac utwardzony)
– Ułożenie światłowodów
– Wykonanie przyłącza obiektu oraz zasilanie i montaż szafy z zabezpieczeniami elektrycznymi wieży
– Dostawa i montaż urządzeń łączności radiowej
– Dostawa i montaż zestawu obserwacji technicznej (kamera termowizyjna, kamera dzienna, dalmierz laserowy, głowica optoelektroniczna) wraz z rejestratorem obrazów do kamer
– Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Prace zostały wykonane na działającym przejściu granicznym – BOBROWNIKI
Budowa była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych.

Wszystkie powierzone prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową, sztuką budowlaną, dokumentacją techniczną i prawidłowo ukończone. Całość została zrealizowana starannie i estetycznie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Firma “Bracia Strzelczyk” wykonała prace umowne w terminie.

Płk. SG Stanisław Supiński
Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Potwierdzam, iż firma “Bracia Strzelczyk” (…) w ramach umowy (…) zawartej na wybudowanie Ośrodka kolokowanych radarów dozorowania dla lokalizacji Poznań oraz Ośrodka kolokowanych radarów dozorowania dla lokalizacji Wrocław, wykonała prace obejmujące:

Wykonanie żelbetowych wież radarowych metodą ślizgową.
Montaż zewnętrznych konstrukcji stalowych oraz wewnętrznych układów komunikacyjnych.
Montaż wind osobowo-towarowych.
Montaż kontenerów technicznych: radarowego, energetycznego i agregatu wraz z systemem klimatyzacji i wentylacji powietrza,
Wykonanie zasilania energetycznego, kanalizacji teletechnicznej, instalacji włamania, ppoż, dostępu i TV przemysłowej.
Montaż urządzeń teletechnicznych i infrastruktury światłowodowej.
Montaż radiolinii.
Wszystkie powierzone prace wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną i z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Prace prowadzone były w okresie listopad 2011 – czerwiec 2012 i zostały ukończone.

MAGDALENA JAWORSKA
P.O. PREZESA POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Potwierdzamy, iż firma “Bracia Strzelczyk”… w ramach umowy… zawartej na zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla modernizacji radiolatarni bezkierunkowej NDB “Bliższa” KRA, wykonała prace obejmujące:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej koniecznej dla realizacji przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i pozwoleń w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Budowę dwuotworowej kanalizacji teletechnicznej i energetycznej, wraz z położeniem kabli energetycznych, teletechnicznych i światłowodu.
Budowę jednorurowego rurociągu kablowego.
Dostawę i posadowienie kontenera radionawigacyjnego wraz z wyposażeniem.
Wykonanie niezbędnych instalacji teletechnicznych i energetycznych.
Wykonanie zagospodarowania terenu w tym nawierzchni i użytkowania obiektu radionawigacyjnego.
Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i konserwacji zainstalowanych urządzeń.

Wszystkie powierzone prace wykonane zostały w sposób należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną i z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Prace prowadzone były w okresie październik 2011 – wrzesień 2013 r. i zostały ukończone.

ZBIGNIEW SAŁEK
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ, DYREKTOR BIURA ROZWOJU I WDROŻEŃ

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Informujemy, że firma “Bracia Strzelczyk”… w ramach umowy… zawartej na zaprojektowanie, dostawę urządzeń oraz wybudowanie obiektów radionawigacyjnych DME w lokalizacjach: Trzebielino, Drezdenko i Olesno wraz z infrastrukturą techniczną wykonała prace obejmujące:

wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej
wykonanie wszystkich uzgodnień formalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
doboru urządzeń DME oraz dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń radionawigacyjnych
wybudowanie obiektów radionawigacyjnych
wykonanie nowego zasilania obiektów
szkolenie pracowników PAŻP w zakresie obsługi, użytkowania oraz konserwacji zainstalowanych urządzeń radionawigacyjnych DME oraz z zakresu zainstalowanych urządzeń łączności;
pozostałe prace niezbędne do wybudowania i użytkowania obiektów radionawigacyjnych (w tym rozbiórka i zagospodarowanie istniejących na działkach obiektów i konstrukcji);
wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i konserwacji zainstalowanych urządzeń.

Wszystkie powierzone prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową oraz sztuką budowlaną. Firma “Bracia Strzelczyk” wykonała prace umowne w terminie.

MACIEJ CZAJKOWSKI
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ, KIEROWNIK DZIAŁU REALIZACJI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

PTK Centertel

Od 1997 roku firma Bracia Strzelczyk jest godnym zaufania partnerem PTK Centertel w dziedzinie budowy stacji bazowych telefonii komórkowej.
W 2010 roku firma była wykonawcą prac budowlano-montażowych, elektrycznych i telekomunikacyjnych na 12 obiektach PTK Centertel, między innymi:

Stacja bazowa “Króle” – wieża kratowa radiowo-telekomunikacyjna o wysokości H=50 z kontenerem,
Stacja bazowa “Ceranów” – wieża kratowa radiowo-telekomunikacyjna o wysokości H=50 z kontenerem,
Stacja bazowa “Ostrówek”: wieża kratowa radiowo-telekomunikacyjna o wysokości H=50 z kontenerem,
Stacja bazowa “Węgrów”: wież kratowa radiowo-telekomunikacyjna o wysokości H=50 z kontenerem.

Prace na w/w obiektach polegały na:

wykonaniu fundamentów pod obiekty wieżowe
montaż poziomy i pionowy konstrukcji wieżowej
wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i uziemiającej wraz z niezbędną linią zasilającą
wykonanie fundamentu i posadowienie kontenera
wykonanie zagospodarowania terenu: ogrodzenie terenu, utrwalenie zgodnie z obowiązującymi standardami, ułożenie kostki brukowej, wykonanie niezbędnych podjazdów)
instalacja systemów antenowych na fiderach i światłowodach
instalacji radiolinii
instalacja systemu alarmowego
instalacja zasilacza
Prace były wykonane zgodnie z umową, sztuką budowlaną, dokumentacją techniczną i prawidłowo ukończone. Całość została zrealizowana starannie i estetycznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Polecamy firmę Bracia Strzelczyk jako profesjonalistów z dużym doświadczenie, zapewniających stałą współpracę i wysoką jakość oferowanych usług.

AGATA OSSOWSKA
PTK CENTERTEL, KIEROWNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI

PTK Centertel

Firma Bracia Strzelczyk świadczy usługi dla PTK Centertel Sp. z o.o. nieprzerwanie od 1997 roku. Przedmiotem współpracy jest realizacja inwestycji, która w szczególności obejmuje:

pozyskanie potencjalnych lokalizacji dla obiektów sieciowych telefonii komórkowej, oraz doprowadzenie do podpisania umowy najmu (dzierżawy) lub doprowadzenie do zakupu gruntu pod wieżowy obiekt sieciowy
renegocjowanie istniejących umów i podpisywanie aneksów
wykonanie projektów technicznych i przeprowadzenie spraw formalno-prawnych do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę (lub innej formy zezwolenia na budowę stacji bazowej, zgodnej z prawej budowlanym)
budowa nowych kompletnych obiektów sieciowych takich jak stacje wieżowe, stacje na dachach budynków, kominach, kościołach; obejmująca w swoim zakresie wykonanie i montaż konstrukcji podantenowych wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi, budowę nowego pomieszczenia dla urządzeń, montaż kontenera wraz z posadowieniem, wykonanie kompletnej wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej, dostawę i montaż traktów oraz drabinek kablowych, prace związane z zagospodarowaniem terenu stacji (ogrodzenie, plac utwardzony, droga dojazdowa)
modernizacja istniejących obiektów
prace instalacyjne polegające na montażu jednego lub wielu systemów antenowych ( w skład którego wchodziły anteny wraz z fiderami), instalacji linii radiowej, systemu zasilania lub też instalacja repeaterów.
Przez ostatnie kilkanaście lat firma Bracia Strzelczyk na rzecz PTK Centertel Sp. z o. o. wykonała łącznie kilkaset realizacji na terenie całego kraju. jest partnerem godnym zaufania, terminowo i profesjonalnie wywiązującym się z powierzonych zadań, reagującym na potrzeby inwestora – gotowym do podjęcia najtrudniejszych i skomplikowanych zleceń. Jest partnerem godnym polecenia.

AGATA OSSOWSKA
PTK CENTERTEL, KIEROWNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI
Straż Graniczna w Białymstoku

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku oświadcza, że firma: “Bracia Strzelczyk”… zrealizowała na rzecz Podlaskiego Oddziału  Straży Granicznej roboty budowlane na zadaniu „Budowa wieży obserwacyjnej w m. Nowodziel” oraz „Realizacja pomieszczenia o kształcie walca na wieży obserwacyjnej w m. Nowodziel” (…).
Zakres prac obejmował m. in.:
– Wykonanie robót rozbiórkowych
– Wykonanie fundamentów pod wieżę i kontenery
– Wykonanie, dostawa i montaż stalowej konstrukcji wieży o wysokości 55,61m npt
– Wykonanie pomieszczenia w kształcie walca na wieży (poziom 38,5m npt)
– Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową, miejscami postojowymi i drogą dojazdową
– Wykonanie, dostawa i montaż ogrodzenia terenu
– Dostawa i instalacja kontenera teletechnicznego wraz z wyposażeniem
– Dostawa i instalacja kontenera agregatu
– Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu awaryjnego zasilania (agregat)
– Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu awaryjnego zasilania (UPS-y)
– Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemów: CCTV, PPOŻ, SSWiN
– Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu ochrony perymerycznej
– Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu łączności bezprzewodowej (radiolinia)
– Dostawa i wykonanie systemu łączności radiowej
– Dostawa i wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z łączem światłowodowym
– Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie zdalnych stanowisk nadzoru
– Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu BMS
– Dostawa i wykonanie przyłączy niskiego napięcia
– Dostawa i wykonanie kanalizacji elektrycznej
– Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu ogrzewania dachu pomieszczenia na wieży

Zadanie zrealizowano w okresie: wrzesień – grudzień 2018r.
Powierzone prace zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z dokumentacją budowlaną i wiedzą techniczną. Firma posiada potencjał techniczny i organizacyjny gwarantujący prawidłowe wykonanie robót.

Płk. SG Grzegorz Biziuk
Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku

Komenda Główna Straży Granicznej

Zaświadczam, że na podstawie zawartej umowy… wykonawca “Bracia Strzelczyk”… zrealizował dostawę systemów optoelektronicznych wraz z instalacją

Realizacja ww. systemów nastąpiła w terminie 7 stycznia 2015 – 25 luty 2015r.
Sprzęt został dostarczony i zainstalowany w Placówkach Straży Granicznej w lokalizacjach: Terespol, Bohukały, Włodawa i Medyka.
W czasie realizacji inwestycji wykonawca wykazał się posiadaniem wiedzy i doświadczeniem w zakresie realizacji przedmiotu umowy, zamówienie w ww. lokalizacjach zostało zrealizowane należycie, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Płk. SG Bronisław Mazur
Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Niniejszym potwierdzamy, iż firma “Bracia Strzelczyk”… w ramach umowy… zawartej na zaprojektowanie i wybudowanie obiektów radionawigacyjnych DVOR/DMW w lokalizacji Modlin i Wrocław wraz z konieczną infrastrukturą techniczną, odpowiednim wyposażeniem, dostawą niezbędnych urządzeń i akcesoriów umożliwiających kompletną instalację, uruchomieni i eksploatację obiektów, wykonała prace obejmujące:
– dobór i kompletację urządzeń radionawigacyjnych DVOR/DME z opracowaniem dokumentacji techniczno-ruchowej,
– wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej koniecznej dla realizacji przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem wymaganych sprawdzeń i pozwoleń,
– budowę obiektów radionawigacyjnych DVOR/DME w lokalizacji Modlin i Wrocław z wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami i akcesoriami umożliwiającymi kompletną instalację oraz uruchomienie obiektu,
– budowę infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłową eksploatację obiektów radionawigacyjnych DVOR/DME w lokalizacji Modlin i Wrocław, w tym dróg dojazdowych,
– dostawę, montaż i uruchomienie wszystkich niezbędnych urządzeń, w szczególności urządzeń radionawigacyjnych DVOR/DME,
– szkolenie pracowników PAŻP w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji zainstalowanych urządzeń radionawigacyjnych DVOR/DME i teletransmisyjnych,
wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej.
Potwierdzamy, że zalecone prace zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

MICHAŁ WILK
POSLKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ, P.O. DYREKTORA BIURA ROZWOJU I WDROŻEŃ

Komenda Główna Straży Granicznej

Zaświadczam, że na podstawie umowy… wykonawca… zrealizował świadczenie dostawy i instalacji systemów optoelektronicznych w następującym zakresie:

– Dostawa, montaż i konfiguracja 12 systemów optoelektronicznych, w tym zobrazowania termowizyjnego (chłodzona kamera termowizyjna), stosowanych w obserwacjach dzienno-nocnych (systemy obserwacji dzień-noc).
– Dostawa, montaż i konfiguracja systemów dwustronnej transmisji danych (okablowanie strukturalne, sieci teleinformatyczne, konwersja sygnałów pomiędzy różnymi standardami transmisyjnymi).
– Dostawa, montaż i konfiguracja systemów monitoringu i rejestracji obrazu.
– Dostawa i montaż sieci opartych o transmisję światłowodową.
– Konfiguracja i optymalizacja łączności bezprzewodowej pomiędzy Lokalnymi Ośrodkami Nadzoru a systemem optoelektronicznym.
– Dostawa, opracowanie i implementacja systemów stabilizacji obrazu w czasie rzeczywistym.
– Opracowanie i implementacja do systemu obserwacji map w postaci wektorowej.
– Przeprowadzenie szkolenia dla 35 funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu instalacji, konfiguracji, obsługi i konserwacji systemów optoelektronicznych, systemów rejestracji obrazu oraz powiązanych z nimi systemów teleinformatycznych.
– Przeprowadzenie indywidualnych szkoleń w Lokalnych Ośrodkach Nadzoru na dostarczonych systemach obserwacji dla 60 funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Zamówienie zostało zrealizowane w sposób należyty, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

PŁK. SG BRONISŁAW MAZUR
DYREKTOR BIURA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Informujemy, że firma “Bracia Strzelczyk”… w ramach umowy… zawartej na zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie obiektów radionawigacyjnych DME wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, odpowiednim wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami i akcesoriami umożliwiającymi kompletną instalację, uruchomienie i eksploatację obiektu w lokalizacjach: “Czaplinek”, “Izbica” i “Płońsk” wykonała prace obejmujące:

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej koniecznej dla realizacji przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i pozwoleń w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
dobór i kompletację urządzeń z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej,
budowę obiektów radionawigacyjnych z wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami i akcesoriami umożliwiającymi kompletną instalację i uruchomienie obiektów,
dostawę, montaż i uruchomienie wszystkich niezbędnych urządzeń,
budowę infrastruktury technicznej koniecznej do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania obiektów w tym wykonanie zasilania w energię elektryczną obiektów (przyłącza nN i SN) wraz z budową stacji transformatorowej w lokalizacji “Płońsk”,
szkolenie pracowników PAŻP w zakresie obsługi, użytkowania oraz konserwacji zainstalowanych urządzeń radionawigacyjnych DME,
pozostałe prace niezbędne do wybudowania i użytkowania obiektów radionawigacyjnych
wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i konserwacji zainstalowanych urządzeń

Wszystkie powierzone prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z zawartą umową oraz sztuką budowlaną.

PAWEŁ ŁATACZ
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ, DYREKTOR BIURA ROZWOJU I WDROŻEŃ

PTK Centertel

Od 1997 roku firma Bracia Strzelczyk jest godnym zaufania partnerem PTK Centertel w dziedzinie budowy stacji bazowych telefonii komórkowej.
W 2010 roku firma była wykonawcą prac budowlano-montażowych, elektrycznych i telekomunikacyjnych na 12 obiektach PTK Centertel, między innymi:

Stacja bazowa zlokalizowana na dachu budynku handlowo-biurowego w Garwolinie. Wykonane prace polegały na:
– montażu nowego masztu kratowego z elementów stalowych o przekroju trójkątnym, podparty czterema zastrzałami;- demontażu istniejącego masztu anten;
– wymianie anten na pracujące w systemie 900/1800/2100MHz
– montażu dodatkowej anteny radiolinii,
– wyposażeniu stacji w dodatkowe urządzenia przekaźnikowo-odbiorcze typu outdoor.

Stacja bazowa zlokalizowana na dachu budynku biurowego w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1. Prace polegały na:
– montażu trzech masztów rurowych wykonanych z elementów stalowych, mocowanych do dachu i ścian nadbudówki za pomocą obejm i sztywnych zastrzałów,
– montaż trzech anten na pracujące w systemie 900/1800/2100MHz typu Powerwave 7780,
– montażu trzech anten parabolicznych o średnicy 30 cm,
– wyposażeniu stacji w urządzenia przekaźnikowo-odbiorcze typu outdoor.

Stacja bazowa zlokalizowana na dachu budynku biurowego w Warszawie przy ul. Poleczki. Prace polegały na:
– montażu trzech masztów rurowych wykonanych z elementów stalowych, podpartych zastrzałami mocowanymi przez warstwy dachu do rygli ram konstrukcyjnych nadbudówki technicznej budynku
– montażu sześciu anten na pracujące w systemie 900/1800/2100MHz typu BSA001 i BSA002,- montażu jednej anteny parabolicznej o średnicy 30 cm,
– wyposażeniu stacji w urządzenia przekaźnikowo-odbiorcze typu outdoor.

Prace były wykonane zgodnie z umową, sztuką budowlaną, dokumentacją techniczną i prawidłowo ukończone. Całość została zrealizowana starannie i estetycznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Polecamy firmę Bracia Strzelczyk jako profesjonalistów z dużym doświadczeniem, zapewniających stałą współpracę i wysoką jakość oferowanych usług.

AGATA OSSOWSKA
PTK CENTERTEL, KIEROWNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI

PTK Centertel

Od 1997 roku firma Bracia Strzelczyk jest godnym zaufania partnerem PTK Centertel Sp. z o.o. w dziedzinie pozyskiwania lokalizacji, wykonywania dokumentacji technicznej i uzyskiwania pozwoleń na budowę, budowy kompletnych obiektów sieciowych oraz instalacji urządzeń telekomunikacyjnych na obiektach sieciowych. W zakresie przedmiotu działania były realizacje radiowych obiektów wieżowych o wysokości od 30 do 90 m oraz stacje bazowe zlokalizowane na obiektach istniejących (kościoły, kominy, dachy budynków).

Firma Bracia Strzelczyk zrealizowała na rzecz PTK Centertel Sp. z o.o. kilkaset stacji bazowych, z czego na przełomie ostatnich 5 lat zrealizowała m.in. następujące zadania:

Budowa 10 obiektów wieżowych
Budowa 27 stacji bazowych na obiektach istniejących
Instalacja pełnego systemu antenowego na 25 nowych, wybudowanych przez siebie stacji bazowych
Rozbudowa ok. 150 istniejących stacji bazowych w tym prace budowlane i instalacja anten
Przykładowe realizacje wieżowych obiektów telekomunikacyjnych firmy Bracia Strzelczyk:

Stacja bazowa o nazwie “Radwanków”: wieża kratowa radiowo-telekomunikacyjna o wysokości H=50 z kontenerem, przyłączem kablowym o długości 390 mb, systemem antenowym, radioliniowym i zasilaczem;
Stacja bazowa o nazwie “Szepietowo”: wieża kratowa radiowo-telekomunikacyjna o wysokości H=50 z kontenerem, przyłączem kablowym o długości 85 mb, systemem antenowym, radioliniowym i zasilaczem;
Stacja bazowa o nazwie “Hanna”: wieża kratowa radiowo-telekomunikacyjna o wysokości H=40 z kontenerem, przyłączem kablowym o długości 50 mb, systemem antenowym, radioliniowym i zasilaczem;
Stacja bazowa o nazwie “Łochów”: wieża kratowa radiowo-telekomunikacyjna o wysokości H=60 z kontenerem, przyłączem kablowym o długości 140 mb, systemem antenowym, radioliniowym i zasilaczem;
Stacja bazowa o nazwie “Wola Wierzbowska”: wieża kratowa radiowo-telekomunikacyjna o wysokości H=50 z kontenerem, przyłączem kablowym o długości 10mb, systemem antenowym, radioliniowym i zasilaczem;
Polecamy firmę Bracia Strzelczyk jako profesjonalistów z dużym doświadczeniem, zapewniających, stałą współpracę i wysoką jakość oferowanych usług.

AGATA OSSOWSKA
PTK CENTERTEL, KIEROWNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI